Adatvédelmi Szabályzat

1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: IMMOCHAN MAGYARORSZÁG Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.13-09-164351
Adatkezelő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 1.
Adatkezelő e-elérhetősége: adatkezeles.immochan@auchan.hu
Adatkezelő képviselője: Gacsal Szandra

2.  Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2015. 11. 01-től visszavonásig tart.

Mint a www.immochan.hu/www.iranyakorzo.hu [továbbiakban honlap] üzemeltetője, az IMMOCHAN MAGYARORSZÁG Kft. [a továbbiakban: Társaság] tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Társaság Marketingcélú adatkezelések adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra kiterjed, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [a továbbiakban Infotv.] 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének – amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 15 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti. A tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Társaságunk azonban mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg Társaságunk a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye

4.1. A honlap adatkezelése
A Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon azonban ab honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Társaság minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával vagy Társaságunk erről való értesítésével visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Az így nyert információkat az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb, az Ön kényelmét elősegítő szolgáltatások nyújtására használja.

adatkezelés nyilvántartási száma: nyilvántartásba vételi eljárás alatt
adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: egy évig
adattárolás módja: elektronikus

4.2. Adatbázis üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés
A Társaság partnereiről, ügyfeleiről adatbázist üzemeltet, amelyet kommunikációs csatornáin és marketing kampányai során folyamatosan bővít. Adatbázis minden adatot tartalmaz az érintettről, amit az érintett önként megad a Társaságnak.

Társaság adatbázisának üzemeltetési célja az aktuális újdonságok, promóciók és vásárlói kedvezményekről történő gyors értesülés, a partnerekkel és ügyfelekkel történő hatékony kapcsolattartás.

A Társaság az érintett által megadott adatok alapján személyre szabja a kapcsolattartással kapcsolatos adatokat, így minden esetben csak olyan információkat ad át az érintett számára, amely a megadott adatok szerint az érintett számára valószínűsíthetően relevánsak. Az adatbázisba történő regisztrációval – és jelen szabályok elfogadásával – ehhez a felhasználó hozzájárulását adja.

Az érintett által megadott adatok a Társaságunk számára megadják a lehetőséget az egyénre szabott kapcsolattartási és tájékoztatási lehetőségre. A rendelkezésére álló minden adatot a Társaság a kapcsolattartás és a tájékoztatás színvonalának és az érintett által releváns információ átadásra fordítja.

adatkezelés nyilvántartási száma: nyilvántartásba vételi eljárás alatt
adatkezelés célja: személyre szabott kapcsolattartás és tájékoztatás
kezelt adatok köre: név, életkor, születési dátum, becenév, e-mail cím, nem, méretek, kampányok megjelenésének paraméterezése, érdeklődési körök, korábbi vásárlások adatai.
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adatbázisból való törlési kérelemig
adattárolás módja: elektronikus

4.3. Hírlevél üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés
A Társaság érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából hírlevelet üzemeltet. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. A hírlevélre feliratkozók adatait Társaságunk a 4.2. szerinti adatbázisban tárolja „hírlevelet kér” megjelöléssel. Hírlevelet csak olyan természetes személynek küld Társaságunk, aki azt a Társaság valamely kommunikációs vagy marketing csatornáján kifejezetten kérte (opt in).

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség.
adatkezelés nyilvántartási száma: nyilvántartásba vételi eljárás alatt
adatkezelés célja: az ügyfelekkel, partnerekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján
kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevélről való leiratkozásig
adattárolás módja: elektronikus

4.4. Nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés
Amennyiben Társaságunk nyereményjátékokat szervez, úgy a nyereményjátékra történő jelentkezés esetén jelen szabályok szerint kezeli a jelentkezők személyes adatait. Az érintett a nyereményjátékra történő regisztrációval egyúttal hozzájárulását adja a 4.2. szerinti adatbázisba történő bekerüléshez is.

A nyereményjáték céljából kezelt adatokat a Társaság a nyereményjáték lezárultával a nyereményjáték célú adatbázisból törli (kivétel ezalól a nyertes adatait, amelyet adózási jogi céllal külön jogszabályban meghatározott ideig tárol), az adatokat azonban a regisztrációkor rögzíti a 4.2. szerinti adatbázisába, az adatokra így a továbbiakban a rendszer használata során kifejtett eljárás vonatkozik rá.

A nyereményjátékon való részvétellel az érintett elfogadja jelen adatkezelési szabályokat.
adatkezelés nyilvántartási száma: nyilvántartásba vételi eljárás alatt
adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése és lebonyolítása
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postai elérhetőség
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a sorsolásig [a nyertes adatait 8 évig tárolja a Társaság a 2000.:C. tv. 169. § (1)-(2) szerint]
adattárolás módja: elektronikus

4.5. Rajzverseny szervezése
Amennyiben a Társaság rajzversenyt hirdet, úgy a versenyre egy alkotás megküldésével történő jelentkezés esetén jelen szabályok szerint kezeli a jelentkezők személyes adatait. A jelentkezők a jelentkezéssel elfogadják, hogy a legjobban sikerült alkotásokat kommunikációs csatornáin felhasználja a Társaság (így a felhívásban meghatározottak szerint eljárva például országos kiállítás szervez), ahol az alkotás mellett az alkotó neve, iskolája és osztálya is feltüntetésre kerül.

Amennyiben a versenyre tizenhatodik életévét még be nem töltött pályázó jelentkezik, csak törvényes képviselője hozzájárulásával nevezhet a versenyre – erre vonatkozóan a pályázó nyilatkozni köteles, hogy betöltötte-e már 16. életévét. Amennyiben nem, úgy az adatkezelés csak a törvényes képviselője jóváhagyásával kezdhető meg.
adatkezelés nyilvántartási száma: nyilvántartásba vételi eljárás alatt
adatkezelés célja: rajzverseny szervezése
kezelt adatok köre: a pályázó neve, iskolája, osztálya, az alkotása, életkora, törvényes képviselő hozzájárulással kapcsolatos adatai a 16. életévét be nem töltött pályázó esetén
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a rajzverseny és az azzal kapcsolatos kommunikáció lezárásáig
adattárolás módja: elektronikus és papíralapon

4.6. Leadgyűjtő kampány

Amennyiben a Társaság leadgeneráló kampányt hirdet, úgy a Korzó hírlevélre történő feliratkozás esetén Társaság jelen szabályok szerint kezeli a jelentkezők személyes adatait.
A feliratkozó a hírlevélre történő feliratkozással és egyidejűleg a Játékban történő részvétellel egyúttal hozzájárulását adja a 4.2. szerinti adatbázisba történő bekerüléshez is.
A nyereményjáték céljából kezelt adatokat a Társaság a nyereményjáték lezárultával a nyereményjáték célú adatbázisból törli (kivétel ez alól a nyertes adatait, amelyet adózási jogi céllal külön jogszabályban meghatározott ideig tárol),
az adatokat azonban a feliratkozáskor rögzíti a 4.2. szerinti adatbázisába, az adatokra így a továbbiakban a rendszer használata során kifejtett eljárás vonatkozik rá.
A nyereményjátékon való részvétellel az érintett elfogadja a jelen adatkezelési szabályokat.
A feliratkozó a feliratkozás és/vagy a Játékban való részvétel tényével feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező kezelje és feldolgozza.
Az adatkezelés ideje visszavonásig terjed.

5. Belső adatvédelemért felelős személy és elérhetőségei
Gacsal Szandra (adatkezeles.immochan@auchan.hu)

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.